ÖPPNA HÄR!
En utställning om förpackningsdesign.
16 mars – 15 maj på Designforum Svensk FormHur ser dagens och framtidens förpackningar ut? Hur kan en blind person skilja mellan en flaska vitt och rött vin? Förpackar vi produkter på bästa tänkbara sätt idag? De frågorna, och en mängd fler, kommer utställningen om och med förpackningar lyfta fram.

ÖPPNA HÄR! belyser den komplicerade designprocessen och mångfalden av aktörer som är inblandade i utvecklingen och hanteringen av förpackningar. Det görs genom att presentera de krav som varje enskild aktör ställer på en bra förpackning. Nio aktörer (konsumenten, grafiska formgivaren, materialtillverkaren, återvinningsaktören, konverteraren, varumärkesägaren, logistikern, återförsäljaren och industridesignern) uttalar sig utifrån sitt eget perspektiv om en specifik förpackning.

ÖPPNA HÄR! ger en inblick i utvecklingsarbetet, från tillverkning till möte med konsumenten samt aspekterna kring återvinning och användarvänlighet. Besökaren kommer även få se nya och innovativa förpackningar såsom plastpåsen som torkar innehållet, förpackningen som säger till när maten är färdig och vinflaskan med inbyggd korkskruv och återförslutningsfunktion.

Utställningen är producerad av Designstudio Värmland i samarbete med Svensk Form. Designstudio Värmland leder projektet ”Förpackningen som värdeskapare”, som ingår i den nationella satsningen ”Design som utvecklingskraft”. Designstudio Värmland är ett samarbetskontor till SVID
(Stiftelsen Svensk Industridesign).

Utställningsarkitektur:
Thomas Bernstrand, Lars Pettersson och Mattias Ståhlbom.
Projektledare: Åsa Öberg
Grafisk form: Karin Lekemark


OPEN HERE – An exhibition on packaging design

16 March – 15 May at Designforum Svensk Form
What does the packaging of today and tomorrow look like? How can a blind person distinguish between red and white wine? What packaging materials are really the easiest on the environment? Are we currently packaging products in the best possible way? These and many more questions will be answered in this exhibition of and about different forms of packaging.

OPEN HERE highlights the complex design process and the many players who are involved in the development and handling of packaging. The exhibition presents the packaging requirements of each individual player. Nine such players (the consumer, the advertising agency, the materials manufacturer, the recycler, the converter, the brand owner, the logistics expert, the retailer and the industrial designer) present their own perspective on specific forms of packaging.

OPEN HERE provides insight into the development process, from the manufacturing to the encounter with the consumer, as well as aspects to do with recycling and user friendliness.

The exhibition visitor will also have the chance to see new and innovative forms of packaging. These include the plastic bag which dries its contents, the food container which tells us when its contents are ready to eat, and the wine bottle with a built-in corkscrew and resealing function.

The exhibition has been produced by Designstudio Värmland in collaboration with Svensk Form (the Swedish Society of Crafts and Design). Designstudio Värmland leads the project “Packaging as a value creator”, which is part of the Swedish national initiative, “Design as a force for development”. Designstudio Värmland collaborates with the Swedish Industrial Design Foundation (SVID).

Exhibition architects are
Thomas Bernstrand, Lars Pettersson and Mattias Ståhlbom.
Project manager: Åsa Öberg
Graphic design: Karin Lekemark

Designforum Svensk Form, Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen, Stockholm, Sweden.
Open Tues-Sun 12–17.