Arkitekturpriser 007
Från finurlig papperskorg till storslaget ambassadprojekt.
Årets pristagare uppvisar ett sällsynt brett spektrum av arkitektur och form. Formellt utses ju bara en vinnare för varje pris, men samtliga nominerade projekt har varit intressanta och av hög kvalitet, och är på sätt och vis vinnare allihopa. Alla projekten har berikat de miljöer de skapats för, och gett oss nya vackra och ändamålsenliga bostäder och andra anläggningar att vara stolta över.
Prisjuryerna har klarat av sin uppgift med bravur trots den svåra uppgift det innebär att hitta, väga och bedöma olika projekt mot varandra. Den processen innebär ett antal resor kors och tvärs över landet, och många och långa möten
med heta diskussioner. Alla som suttit i en jury av detta slag vet hur vanskligt och tålamodskrävande ett sådant arbete är, men samtidigt berikande och roligt.
De skilda priserna ska ges till olika typer av projekt, den bästa byggnaden, det bästa bostadsprojektet, den bästa landskapsarkitekturen och den bästa produkten. De flesta priserna belönar slutresultatet och det är både arkitekten och byggherren eller producenten som får ta emot priset. En arkitekt står sällan ensam bakom ett projekt – han eller hon är omgiven av flera viktiga medarbetare och konsulter.
Det är därför viktigt att betona att det aldrig blir ett bra resultat utan att det finns en engagerad byggherre som vet att efterfråga god arkitektur och som har förmåga att styra ett projekt mot ett gott resultat. De bästa resultaten uppnås alltid i ett gott samarbete mellan en rad parter.
Kritikerpriset skiljer sig från de andra priserna då det faktiskt ges endast till en upphovsman – en kritiker och skribent – som bidragit till en initierad diskussion om
arkitekturen, orden som beskriver är också viktiga för att vi ska förstå och kunna argumentera.
Grattis till alla pristagare!
Och stort tack till alla er som deltagit i bedömningsarbetet!

Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA
Ansvarig för arkitektur- och professionsfrågor
Sveriges Arkitekter

Architecture prizes for 2007
From natty waste-paper basket to grandiloquent embassy
project. This year’s prize-winners display an unusually broad
spectrum of architecture and form. Strictly speaking, each
prize has only one winner, but all the projects nominated
have been interesting and of high quality and, in a manner
of speaking, they are all winners. They have all enriched the
settings they were created for, giving us beautiful and practical
new homes and other structures to be proud of.
The prize juries have accomplished their task with flying
colours, despite the difficulty involved in balancing and
judging between the different projects. That process entails
a number of journeys throughout the length and breadth of
Sweden, and many long meetings with heated discussions.
Everyone who has sat on a jury of this kind knows how
dodgy and trying this kind of job can be, though at the same
time rewarding and enjoyable.
The different prizes are for different types of project – the
best building, the best housing project, the best landscape
architecture and the best product. Most of the prizes are for
the end result and are awarded both to the architect and
the client or producer. There is seldom only one architect
behind a project. Usually he or she is surrounded by several
important associates and consultants, and so it is important
to emphasise that good results will never be achieved without
a committed client who knows how to insist on good
architecture and is capable of guiding a project towards a
good result. The best results are always based on good cooperation
between a number of parties.
The Prize for architectural criticism differs from the others
by being actually awarded to a single person – critic and columnist
– who has contributed towards an initiated discussion
of architecture; words of description are also important
for our ability to understand and to reason.
Congratulations to all prize-winners!
And many thanks to all of you taking part in the assessment
process!

Katarina Nilsson, Architect SAR/MSA
Architectural and Professional Issues Co-ordinator
The Swedish Association of Architects


Pristagare / Prizewinner
Svenska ambassaden, Washington /
Swedish Embassy, Washington

För ett ur ett helhetsperspektiv väl genomfört projekt.
Upphovsmännen har hanterat en svår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltat svenska myndigheters tradition av öppenhet. Den rika interiörens sensuella material blir själva kronan på ambassadverket.
En ambassad är en av de mest uttalat representativa uppgifter man kan tänka sig. Samtidigt måste den förhålla sig till den plats där den byggs. Ambassaden i Washington har lagt sig utanför ambassadstråken och bidrar till utvecklingen av en lite avsides del av staden. Byggnaden följer, på för arkitekten typiskt vis,
programmets krav och byggrättens restriktioner. Inom dessa pragmatiska ramar skapas en rumsligt och inte minst i sin materialanvändning rik interiör. Den svenska
öppenheten och den goda arbetsmiljön är centrala teman för husets gestaltning. Vattnet i dess olika faser tillhör platsens förutsättningar och har använts som ett
abstraherat tema för interiörens gestaltning.

For a project well conducted in a holistic perspective. The authors have coped with a difficult urban development situation and with skill articulated the Swedish official tradition of transparency. The sensual materials of the lavish interior are the very jewel of the ambassadorial tiara.
An embassy is one of the most explicitly official and representative assignments imaginable. At the same time it has to relate to the place where it is built. The Washington embassy comes outside the diplomatic quarter, helping to develop a somewhat off-centre part of the city. The building conforms, in a manner typical of the architect, to the requirements of the programme and the constraints of
building rights. Within these pragmatic frames a sumptuous interior is created, not least as regards the use of materials.
Swedish transparency and the good working environment are pivotal themes in the building’s conception. Water in its various phases belongs to the given geographic conditions and has been used as an abstract theme for the composition of the interior.

Arkitekt / Architect
Wingårdh Arkitektkontor genom arkitekter
SAR/MSA Gert Wingårdh och
Tomas Hansen. Uppdragsansvarig: Gert
Wingårdh. Ansvariga arkitekter: Tomas
Hansen och arkitekt SAR/MSA Gunilla
Murnieks.

Nominerad / Nominated
Uppsala konsert & kongress / Uppsala Concert and Congress Hall
Citadellbadet, Landskrona / Citadellbadet, Landskrona
Avalon Hotel, Göteborg / Avalon Hotel, Gothenburg


Pristagare / Prizewinner
Vasaparken, Stockholm / Vasaparken, Stockholm

Vasaparken i Stockholm får årets Sienapris. Projektets kvalitet ligger i hur det förra sekelskiftets stadspark blivit uppgraderad. Vasaparken är ett ambitiöst och lyckat
exempel på hur en stadspark i en tät stadsdel utvecklats för att också i framtiden vara en angelägenhet för alla åldrar och intressen.
Den nya Vasaparken är ett flöde av händelser, av vila och rekreation, av lek och av paus. Genom ett helhetsgrepp på parken har man lyckats göra den till såväl en arena för sport, lek och fritid som en tidlös promenadplats och stillsam oas i stenstaden. Bollplanerna av konstgräs, helt utan skyddande stängsel, behandlas
elegant som en del av parken, inte som en avskild störande verksamhet. Övergångarna mellan funktionerna är elegant utformade med fint detaljarbete och varsamt men bestämt infogade i det gamla. Stenterrasserna i parkens ena ände låter staden göra sig påmind, som den ska i en riktig stadspark, medan kullarna av gummiasfalt i den andra änden är mer som en park i parken. Lekdelen i parken präglas dessutom av en välkommen förnyelse av lekplatsen som vi känner den.

Vasaparken, Stockholm, is awarded this year’s Siena Prize. The quality of the project consists in the way in which the urban park from the previous turn of the century has been upgraded. Vasaparken is an ambitious and successful instance of the way in which a park in a densely populated city district has been developed so as to remain the concern of all age groups and interests.
The new Vasaparken is a flow of events, of rest and recreation, of play and of intermission. By adopting a holistic approach to the park it has been successfully made into an arena for sport, play and leisure and at the same time a timeless promenade and a tranquil oasis amid the stone city. The ball courts of artificial grass, with absolutely no protective fencing, are elegantly treated as a part of the park, not as a separate, disruptive activity. The transitions between functions are elegantly designed, with fine detailing and gentle but determined integration with the old. The stone terraces at one end of the park enable the city to assert itself, as it must in a real city park, while the hills of rubber asphalt at the other end are more like a park within the park. The play area of the park, moreover, is characterised by a welcome renewal of the play area as we know it.

Arkitekt / Architect
Grontmij Landskapsarkitekter, Stockholm, genom landskapsarkitekter
LAR/MSA Anders Falk och Anders Kling.
Medverkande: Landskapsarkitekter LAR/MSA Veronika Borg, Sofia Nylén,
Alf Orvesten, landskapsarkitekt MSA Ulrika Petzelius.
Byggherre / Client
Stockholm stad genom Bodil Hammarberg.Bästa produkt / Best Product
BIN papperskorg / BIN waste-paper basket

BIN både illustrerar och kommunicerar problematiken med sopor i dagens samhälle. Ju mer den fylls desto mer sväller dess kropp.
Bin är en lyckad kombination av funktion, pedagogik, humor och estetik. Design och produktionsteknik är genomarbetade, finishen är perfekt och den skulpturala
formen är en estetisk tillgång i de miljöer där den placeras.

BIN both illustrates and communicates the problems of waste in present-day society. The more it is filled, the more it swells up.
Bin is a successful combination of function, pedagogic, humour and aesthetic. The design and production technology have been cogently worked out, the finish is perfect and the sculptural from an aesthetic asset to its surroundings.

Formgivare / Designer
Front genom Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken, Anna Lindgren och Katja Sävström.
Producent / Producer


Sveriges Arkitekters arkitekturpriser 2007

Jury Kasper Salinpriset
Ingela Lindh, arkitekt MSA
Lene Tranberg, arkitekt
Claes Caldenby, arkitekt MSA
Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA

Jury Sienapriset
Dan Hallemar, landskapsarkitekt LAR/MSA
Bibi Leine, landskapsarkitekt LAR/MSA
Clara Lundquist, landskapsarkitekt MSA
Jan Lang
Eric Simonsen

Jury Guldstolen
Anna von Schewen, arkitekt SIR/MSA
Jonas Lindvall, arkitekt SIR/MSA
Lisa Mannheimer, arkitekt SIR/MSA
Kerstin Wickman

Eva Dahlin


Swedish Association of Architects