Sommerens store udstilling på Louisiana, Fremtidens arkitektur er grøn!, belyser forholdet mellem arkitektur og samfund og det enorme felt og dets vifte af udfordringer, som diskussionerne om bæredygtighed udstikker. Det er hensigten med udstillingen at præsentere den vitalitet, som dominerer en lang række arkitekters livtag med den aktuelle situation.

Udstillingen giver ord, vægge og rum til arkitekter og arkitekturfilosoffer, som prøver at anskue fremtidens arkitektur som levende maskiner, byerne som nye og anderledes strukturer end de vanlige, bygningerne som intelligente, så de ikke alene er selvforsynende, men tillige bidrager positivt til deres omgivelser, skaber biologisk mangfoldighed og producerer renere luft.

Udstillingen tager stikprøver og foretager en slags tema- og tidsmæssig akupunktur i det komplekse felt, som begrebet bæredygtighed danner, og som stadig flytter arkitekturens grænser. Publikum møder derfor nogle af tidens arkitektoniske fremtidslaboratorier på udstillingen.

En voksende holdningsændring til miljøet med krav om en fremtidig bæredygtig udvikling i verden gror frem i disse år. Den sætter sig spor i mange arkitekters tanker, arbejdsform og fremtidige projekter, hvor helt nye visioner er på dagsordenen. Det får arkitekter, videnskabsfolk, filosoffer, ingeniører og kemikere til at gå sammen i udviklingen af anderledes byggematerialer, alternative strukturer og revolutionerende løsninger på de mange udfordringer, der rejser sig, når det gælder etablering af bæredygtige byer, landskaber og miljøer.

Globalt set er der nærmest tale om et paradigmeskifte, altså at et nyt verdensbillede tegner sig med start i det 21. århundrede. Louisianas udstilling Fremtidens arkitektur er grøn! tager pulsen på den forandringsproces, der er i fuld gang, og udstillingen viser nogle af de komplekse initiativer og fremtidsscenarier, som skyder op på verdensplan.

Bæredygtig udvikling opdeles traditionelt i tre forskellige søjler: en økonomisk, en miljømæssig og en social. Med disse tre parametre for øje, handler det om at tænke løsninger til en verden, som opfylder menneskets behov for teknologi, komfort og vækst lige nu uden samtidig at fratage kommende generationer opfyldelsen af deres tilsvarende behov. Det er udstillingens ambition at vise en række præcise nedslag i det flow af visioner og konkrete tiltag, som stadig flytter arkitekturens grænser.

Udstillingen

Udstillingen er en tematisk cross over -udstilling, der vises i Grafikfløjen i museets underste del. Den er opdelt i tre sektioner, der igen ses afspejlet udendørs i Louisianas skulpturpark med tre strukturer, der fysisk og håndgribeligt understreger nogle af temaerne i udstillingen. Her sættes fokus på nye og bæredygtige, intelligente materialer og teknikker inden for solcelleenergi og genbrugsmaterialer. Tillige tydeliggøres hvert tema i fire eksperimenterende fremtidslaboratorier, der sætter begrebet bæredygtighed på spidsen på en diskuterende og tankevækkende måde.

En lang række arkitekter er inviteret til at eksemplificere udstillingens temaer. De fire laboratorier er udviklet af den spanske arkitektgruppe Ecosistema Urbano fra Madrid (om social bæredygtighed), engelske Foster+Partners (om den ny CO 2 -affaldsfri by Masdar City i De Forenede Emirater), den schweitzisk-franske arkitekt Philippe Rahm (om fysiologisk og meteorologisk arkitektur) og franske Paris-baserede R&Sie(n) (om bygningens levetid og forgængelige materialer).

Temaer og laboratorier

Udstillingen er bygget op om følgende tre temaer: BYEN, KLIMA & KOMFORT og STOFSKIFTE.

BYEN er udstillingens første tema. Den massive tilflytning til storbyer overalt i verden gør den bymæssige situation til det vigtigste indsatsområde for bæredygtig udvikling. Også de største udfordringer ligger her: befolkningstilvækst, befolkningstæthed og infrastruktur; hvordan tænkes den eksisterende bys fremtid - og hvordan ser fremtidens helt nye bæredygtige byer ud? Udgangspunktet for temaet og det første laboratorium er det spanske arkitektfællesskab Ecosistema Urbano , der arbejder med at nytænke byen på flere planer.

Selv siger de to arkitekter Belinda Tato og José Luis Valléjo , at de arbejder med såkaldte urbane akupunktur-nedslag i såvel den eksisterende by som i nye bydele, der kræver både social, kommunikativ og æstetisk opgradering.

Som modsætning hertil gives et bud på den nye by , udfoldet i temaets andet laboratorium, udarbejdet af Foster+ Partners . Det følger planlægningen af Masdar City i De Forenede Emirater, den første CO 2 -affaldsfri by i verden, som med inspiration i arabisk kultur og byggeskik integrerer vindtårne og solceller, som tilfører energi og ventilation til naturlig nedkøling af ørkenbyen.

I by-sektionen får publikum ligeledes præsenteret en række andre projekter i verden. For blot at nævne nogle få: den franske præsident Nicolas Sakozys igangsættelse af "Rethink Paris" - en genetablering af Paris som en sammenhængende by, udtænkt af ti særligt udvalgte arkitekter, udnyttelsen af de positive sider af slumområderne i favelaen i Sydamerika ved genbrug og forbedringer af de allerede eksisterende huse og mønsterbyen Curibita i Brasilien, hvor byens borgmester, arkitekten Jaime Lerner har gennemført konsekvent affaldssortering og massetransportnetværk. Også tanken om det grønne element i byen tager sektionen fat i: fra den vertikale have til bæredygtige og grønne skyskrabere.

KLIMA & KOMFORT er udstillingens andet tema. I dette afsnit undersøges nye principper for energi-besparende og - producerende arkitektur, brugen af solceller, vindtårne og vandkraft, nye former for opvarmning og ventilation og klimatiske muligheder for komfort - samt eksempler på den æstetik som nye materialer og konstruktioner afføder. De tyske ingeniører Transsolar arbejder med flere store internationale arkitekter om bæredygtige, arkitektoniske løsninger, og det er de projekter, der er rygraden i denne sektion. Sideløbende udfoldes et mere historisk lag, som giver indblik i tidligere byggeskik fra forskellige regioner - og hvordan nutidens arkitekter har lært af oprindelig bygningskultur med udgangspunkt i det stedspecifikke, lokale klima. I dette temas laboratorium forholder den franske arkitekt Philippe Rahm sig til meteorologi og termiske systemer og det synliggøres, hvordan disse systemer er mulige at integrere som arkitektonisk princip og i dannelsen og udnyttelsen af rum.

STOFSKIFTE er udstillingens tredje og sidste tema. Her belyses hvordan læren fra naturens økosystem og cyklusser kan integreres i arkitekturen og anvendes som designparameter og formgivningsprincip. Temaet indeholder flere forskellige aspekter af cyklus-tanken: både genbrug af materiale, udvikling af nye intelligente materialer, genanvendelse i form af renovering af eksisterende byggeri, som gradvist gøres bæredygtigt, og omtanke for helt nye byggeriers fremtidige levetid. En teoretisk indgangsvinkel er "Fra vugge til vugge"-princippet ("Cradle to Cradle"), udtænkt af arkitekten William McDonough og kemikeren Michael Braungart . Sammen har de udviklet ideer til, hvordan man ikke kun tager hensyn til miljøet, men gentænker produktions- og genanvendelsesmetoder og forbedrer dem ved sikring af en såvel teknisk som biologisk cyklus, baseret på læren fra naturen.

Temaets laboratoriearkitekt - det fjerde og sidste laboratorium i udstillingen - R&Sie(n) arbejder som arkitekter med energetiske systemer, der rummer alt fra biologiske processer, menneskets relationer med det byggede landskab og magnetisk energi; stedets særlige præmisser vendes til potentiale og virker som formgivnings-princip. Tegnestuen søger det specifikke sted og dets arkitektoniske programs iboende energi, og bruger det som generator for deres arkitektoniske formsprog. Herunder ligger overvejelser om bygning og materialers økosystem, levetid og forgængelighed.

Strukturer i Louisiana skulpturpark

Som nævnt er udstillingens tre temaer i dialog med udendørs strukturer, der er sat op i Louisianas skulpturpark. De opstillede konstruktioner sætter fokus på nye og bæredygtige materialer og teknikker inden for solenergi, genbrugsmaterialer og nye såkaldt intelligente materialer. I "pavillonerne" har publikum således mulighed for at opleve nogle af udstillingens temaer i fysisk form.

Udstillingsserien Arkitekturens grænser I-IV

Louisianas udstillingsrække Arkitekturens grænser I-IV , som vises i årene frem til 2011, belyser nye og alternative arkitekturbevægelser i dag, og hvilke spor der peger ud mod, hvad vi opfatter som arkitekturens grænser. Den første udstilling i serien var Cecil Balmond: Den skjulte orden (2007). Den var en afdækning af forholdet mellem videnskab og arkitektonisk formgivning med ingeniøren Cecil Balmond som et eksempel på, hvilke anderledes refleksioner og undersøgelser, der ligger til grund for nutidens - og ikke mindst fremtidens - arkitektur. Fremtidens arkitektur er grøn! er den anden udstilling i serien.

Udstillingen er blevet mulig med støtte fra Realdania, som er sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger.

DONG Energy. Sponsor for Louisiana Museum of Modern Art 2009.
Nykredit. Sponsor for Louisiana Contemporary.
C. L. Davids Fond og Samling støtter Louisiana Live.
Politiken Mediesponsor for Louisiana.


Louisiana. Museum of Modern Art
Gl. Strandvej 13. 3050 Humlebæk
www.louisiana.dk