Kinnarps

Årets Jarl Andersson-stipendiat korad
250 000 kronor för designfaktorer som
skapar välbefinnande i arbetsmiljön


Den 9 februari tilldelades inredningsarkitekten, ekonomen och industridoktoranden Alexandra Moore årets Jarl Andersson Stipendium. Alexandra fick ta emot stipendiet på 250 000 kronor vid Stockholm Furniture Fair´s arrangemang ”A colourful evening” i Stockholms Konserthus. Alexandra kommer i sin forskning kartlägga sambanden mellan designfaktorer i den fysiska miljön och människors kreativitet och välbefinnande. Ett ämne som aldrig varit mer aktuellt...

Ohälsa, utbrändhet, sjukskrivningar... Dagens höga sjukfrånvaro med ett ökande antal sjukskriv-ningsdiagnoser
oroar många och utgör ett allvarligt hot mot såväl välfärd, folkhälsa och ekonomisk tillväxt. Hur ser sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och ohälsan ut?
- När vi fullt ut förstår att vi lever i ett kunskapssamhälle blir det uppenbart att vi måste öka medvetenheten om hur vi kan stimulera fler sinnen än tidigare för att vi ska må bra, kunna utvecklas och känna tillfredsställelse och välbefinnande, menar Alexandra. Och om
människor trivs så gör de ett bättre jobb och kompetensen ökar, vilket gagnar såväl individ som företag, fortsätter Alexandra som alltid har ett ekonomiskt perspektiv på såväl sina uppdrag som sin forskning.

Kan designfaktorer skapa ett friskare arbetsliv?
Målet med Alexandras forskningsprojekt är att avhandlingen ska fungera som en praktisk handledning och ett hjälpmedel för planering och projektering av såväl framtida arbetsplatser som
ombyggnader av befintliga. Erfarenheterna ska kunna användas i de flesta arbetsmiljöer, som t ex kontor och skolor, av alla som arbetar med planering av arbetsmiljöer; ergonomer, arkitekter, HR-ansvariga, fabrikanter, inredningsföretag... Ett gränsöverskridande samarbete är nödvändigt menar Alexandra. Men hur ska då detta gå till? - Jag kommer genomföra tre fallstudier där jag utvärderar visuella designfaktorer som t ex ljus, ljud, färg, form och vatten – faktorer som påverkar sinnesintrycken. Hur de påverkar vårt beteende, vårt välbefinnande, vår kreativitet och den upplevda hälsan kommer studeras i olika former, berättar hon. En del av forskningen kommer genomföras i små flexibla forskningslab och andra i verkliga arbetsmiljöer.

Juryns motivering
Arkitekten och industridoktoranden Alexandra Moore erhåller Jarl Anderssons Stipendium som är på 250 000 kr. Juryns motivering lyder:

Alexandra Moores forskningsprojekt ”Designfaktorer för välbe-finnande i arbetsmiljön” belyser ett av vårt samhälles stora nutidsproblem – problematiken kring ohälsa kopplad till våra arbetsplatser.

Ambitionen är att genom projektet, dess fallstudier och den kommande avhandlingen bidra till skapandet av en hållbar fysisk och psykisk arbetsmiljö som med ett humanistiskt helhetstänkande blir värdeskapande för såväl individ som företag

Stipendierådets enhälliga bedömning är att Alexandra Moore med sitt starka engagemang, gränsöverskridande synsätt och sin förankring i forskarvärlden bidrar med ny kunskap för ett friskare och mer energifyllt arbetsliv.

För mer information kontakta
- Rune Karlsson, Kinnarps arkitekt och ordf i stipendierådet,
tel 0515-380 75, 070-638 50 75
- Elisabeth Rosenlund, SIR, tel 031-60 86 00, 070-568 86 08
- Alexandra Moore, stipendiat och inredningsarkitekt, 08-716 14 60, 070-678 54 84
- www.kinnarps.seJarl Anderssons stipendium är ett samarbete mellan Kinnarps AB och Sveriges Arkitekter, Akademien för inredningsarkitektur (SIR). Stipendiet instiftades 1999 i syfte att stödja inredningsarkitekterna och främja utvecklingen av visionära idéer och tankar om framtidens arbetsmiljöer.