Idé og designkonkurranse
“ En ny måte å skjære ost på ? ”

TINE Norske Meierier og ostehøvelfabrikant Thor Bjørklund & Sønner på Lillehammer,  utlyser en idé og designkonkurranse om et ”nytt osteskjærekonsept ”

Arrangør
Norsk Form, Kongensgt. 4, 0153 Oslo

Telf. 22 47 74 00.

E-post : norskform@norskform.no

Web. adresse : www.norskform.no

- Åpen klasse
- Profesjonell klasse

Konkurranseprogram

1. Innbydelse
TINE Norske Meierier og Thor Bjørklund & Sønner a/s, Lillehammer, besluttet 15. april 2001 å  utlyse en konkurranse om et nytt redskap til å skjære ost med.

Konkurransen arrangeres i to klasser.  En profesjonell klasse  for industridesignere, interiørarkitekter, arkitekter  m. fl. og en åpen klasse, hvor alle kan delta.

Norsk Form er engasjert for å arrangere konkurransen, slik at den blir gjennomført profesjonelt og uhildet.

1.1 Historikk/bakgrunn
Den tradisjonelle ostehøvelen, som fylte 75 år i fjor, er en av få norske oppfinnelser som har slått igjennom internasjonalt. Det var snekkermester Thor Bjørklund fra Lillehammer som i 1925 oppfant det geniale skjæreredskapet. Hans mål var å finne en skjæremetode som var både snillere mot brunosten og husholdningsbudsjettet. Bjørklund & Sønner produserer også den dag i dag ostehøvler i stort antall.

Den opprinnelige ostehøvelen fungerer fortsatt godt på harde oster. Det var jo det den var laget for. Men nå som TINEs assortiment omfatter mer enn 100 varianter, og mange av dem er mykere oster, er spørsmålet om det finnes en annen måte å forsyne seg av osten på, som et supplement til den nåværende høvelen?

1.2 Mål for konkurransen
Både for TINE  Norske Meierier og Thor Bjørklund & Sønner er det viktig å ivareta det tradisjonelle, men også å være innovative samfunnsaktører. Derfor utlyses  denne konkurransen i samarbeid med Norsk Form.

Målet med konkurransen er foruten det rent funksjonelle, å fremme matkultur og matglede. Et nytenkende og funksjonelt osteredskap vil kunne gi økt osteglede og rette søkelyset mot alle de ulike ostevariantene som finnes i butikken.

2. Tidsløp
Utlysning               ca. 1. juni   2001

Innleveringsfrist      1. okt.   2001

Offentliggjøring       9. nov. 2001 - Ostens dag

3.Utlysning
Konkurransen utlyses på TINEs melkekartonger og gjennom et utvalg av design- og

arkitekturtidsskrifter. Det vil bli lagt ut informasjon om konkurransen på nettsidene til:

TINE Norske Meierier: www.tine.no

Thor Bjøklund & Sønner as : www.tbjorklund.no

Norsk Form : www.norskform.no

4. Deltakere
Konkurransen arrangeres i to klasser og utlyses kun i Norge.

- en profesjonell  klasse

- en åpen klasse

Klassene vil ha egne premier og separate juryer

5. Regler for  profesjonell fagklasse
.

5.1. Kriterier - Profesjonell  klasse.
Industridesignere, interiørarkitekter , arkitekter og andre fagpersoner oppfordres til å delta.

Hensikten er å få en profesjonell vurdering og analyse av oppgaven/problemstillingen,

og det vil bli lagt vekt på at dette  er faglig godt dokumenter og utført.

Vurderingskriterier vil være funksjon, innovasjon og form.

5.2. Jury - profesjonell klasse
Tor Guttormsen, direktør Marked, TINE Norske Meierier

Sven Erik Renaa, kjøkkensjef  og Årtets kokk år 2000

Kristen Gunstad, daglig leder i Thor Bjørklund & Sønner

Terje Meyer, industridesigner

Iacob Heiberg, Norsk Form, juryleder.

5.3.  Premier - profesjonell klasse
1. premie            kr. 60.000,-

2. premie            kr.  30.000,-

3. premie            kr  15.000,-

Innkjøp              kr.   5.000,-

Juryen kan etter eget skjønn disponere  premiene og den samlede premiesum annerledes

Det vil bli knyttet en produksjonsavtale med Thor Bjørklund & Sønner til 1. premien i profesjonell klasse på 500 stk. Dette avtales direkte med vinneren, såfremt ikke helt spesielle årsaker eller sammenhenger gjør at dette ikke er realiserbart.

5.4. Krav til det innsendte materiale - profesjonell klasse
Oppgaven må være analysert og vurdert på en faglig forsvarlig og anerkjent  måte, og være dokumentert med produksjonstegninger i målestokk 1:1 med plan, riss, snitt med en material og produksjonsbeskrivelse, samt en modell.

Tegninger og beskrivelser må være oppklebet på kartong, format A3

Antall ark  må ikke overstige 2 stk . inkl.beskrivelser.  Modellen kommer i tillegg. Beskrivelsen  må være maskinskrevet.

Konkurransen i denne klassen er anonym. Det innsendte materiale må merkes med et sekssifret motto og i tillegg må det leveres en lukket konvolutt med samme motto som inneholder innsenders navn, adresse,( evt. returadresse)

6. Regler for  idekonkurranse – Åpen klasse

6.1 .Kriterier - åpen klasse
Alle, voksne og barn- inviteres til å fremme sine forslag.

Vurderingskriteriene vil være fantasi, funksjon og form

6.2 . Jury - åpen klasse
Peter Butenschøn,direktør Norsk Form

Ingrid Espelid Hovig, matambasadør

Tor Guttormsen, direktør Marked, TINE Norske Meierier, juryleder.

I åpen klasse vil de 10 utkastene som kommer til finalen bli lagt ut på nettet for
avstemming. Resultatet herfra vil telle med en stemme i juryavstemminger. Juryens leder

har dobbel stemme ved stemmelikhet.

6.3.  Premier - åpen klasse
1. premie    kr.  10.000,-

2. premie            kr.    5.000,-

3. premie            kr.    2.500,-

Innkjøp              kr.     1.000,-

6.4. Krav til det innsendte materiale - åpen klasse
Det stilles ingen spesielle krav. Forslaget kan være en tegning eller en modell. Send gjerne med en forklarende tekst eller beskrivelse. Tegningen må ikke være større enn A 3 format

( 42 x 29,7 cm ) og maksimal størrelse på modellen er Postens største Norgespakke

( 50 x 26 x 18 cm )

Praktiske opplysninger – begge klasser

7. Rett til å delta.
Konkurransen er åpen for norske statsborgere og for utenlandske statsborgere som er bosatt  og har arbeidet i Norge de to siste årene.

8. Forsikring.
Innbyderen vil ikke forsikre de innleverte utkastene. Deltagerne må selv sørge for å ta nødvendige kopier/bilder av det innleverte materiale.

I profesjonell klasse blir utkastene returnert til avsender uten ansvar  for mulige skader.

I åpen klasse blir forslagene ikke returnert.

9. Innleveringsfrist.
1. oktober 2001. kl. 16.00, eller være poststemplet senest samme dag kl. 23.59.

Hvis pakkene sendes med post, må den likevel være jurysekretæren i hende senest i løpet av onsdag 3. oktober kl 16:00.

10. Leveringsadresse:
Norsk Form

Kongensgt.4

0155 Oslo

Forslagene må være tydelig merket :”konkurranse ny osteskjærer”. Det må også fremgå tydelig hvilken klasse det skal konkurreres i , profesjonell eller åpen klasse.

Utkast som ikke er kommet inn til rett tid eller, som i profesjonell klasse bryter med anonymitetsprisippet,  vil bli utelukket  fra bedømmelse. Utkast som avviker vesentlig fra programmet  kan ikke premieres, men evt. kjøpes inn.

11. Eiendomrett og nytterett.
Premiering  og innkjøp gir innbyderne den materielle eiendomsrett til utkastene i ett år.

Forfatteren beholder  opphavsretten til sitt utkast/forslag.

De premierte og innkjøpte utkastene har innbyderne rett til å publisere i all fremtid, men dersom noen av utkastene går til produksjon, skal det opprettes en engangsavtale  om frikjøp

av produksjonsrettighetene eller en royalty avtale om en viss prosentgodtgjørelse avhengig av produksjonsvolum med forfatterene.

12. Kunngjøring  av resultatet og utstilling
Resultatet av konkurransen blir kunngjort  i forbindelse med Ostens Dag den 9. nov. 2001,

i Norsk Forms lokaler i Oslo. Her vil vinnerutkastene også være utstilt i en kort periode.

På  de Sandvikske samlinger på Maihaugen vil det i samme periode være en utstilling om

osten og ostehøvelens historie. Vinnerutkastene  fra konkurransen overføres dit i løpet av november.

13. Konkurransesekretariat.
Norsk Form er ansvarlig arrangør og organisator av konkurransen.

Alle spørsmål om programmet rettes skriftlig til Norsk Form, Kongensgt.4, Oslo 0155. Henvendelsen merkes ”Konkurranse ny osteskjærer”

Ved henvendelse til sekretariatet vil man få programmet  tilsendt.
Har du andre spørsmål om konkurransen:

Norsk Form,  telefon. 22 47 74 00
E-post : norskform@norskform.no