LUM - Lunds Universitet Meddelar - nr 10 1998

 

Ingvar Kamprad vid 250-miljonersdonationen:
"God design för de många människorna"

En ny industidesignutbildning, ett nytt hus och en ny institution för designvetenskaper. Det var många nyheter som presenterades i Kårhuset på LTH den 3 november. Bästa nyheten var dock att Ingvar Kamprad genom sin stiftelse Stichting IKEA Foundation donerar 250 miljoner kronor för att möjliggöra satsningen.


Den nya industridesignutbildningen slås ihop med den designutbildning som startades vid LTH 1995. Det innebär bl a att dagens 15 platser utökas till 30. Från att enbart ha haft inriktning mot byggnaders industriellt framställda produkter vidgas nu utbildningen att till att omfatta möbler, belysning och annan hemutrustning. Utbildningen får dock två inriktningar: mot byggnaders element och mot boendets element.

Industridesignutbildningen ska dessutom ha två ingångar från gymnasieskolan och både anta studenter med behörighet från det humanistiska och det naturvetenskapliga programmet. Antagningen bygger sedan på personliga intervjuer och urvalsprover.

Huvudtankarna bakom den nya industridesignutbildningen är att den ska grunda sig på den skandinaviska modernismen och ge goda kunskaper om hela produktionsprocessen, inte bara formgivningen. Utbildningen ska sålunda fokusera både på brukarens behov och på produktions- och distributionsförutsättningarna. Målet är att kombinera god form och funktion med varaktig kvalitet och ett så lågt pris att produkterna kan bli tillgängliga för en bred allmänhet.

Ingvar Kamprad:

- Mycket av dagens och gårdagens formgivning av möbler och inredning fördyrar produkterna onödigt. Men god design måste finnas tillgänglig för de många människorna, och det blir den bara om den kombineras med ett lågt pris. Det kräver designers som utgår från kunskaper om såväl kundernas behov och villkor, som om produktion, distribution och resurshushållning.

Detta är en filosofi som låter identisk med idén bakom IKEA. Trots detta poängterades det vid flera tillfällen vid överlämnandet av donationen att Stichting IKEA Foundation är helt fristående från IKEA, och att man därifrån inte lägger sig i utbildningen.

- Överenskommelsen innebär att LTH väljer att göra en del satsningar, och stiftelsen väljer att stödja dessa initiativ med en donation i form av årliga bidrag, förklarar LTHs rektor Thomas Johannesson.

Den nya utbildningen startar hösten 1999. Den blir femårig och motsvarar en internationell mastersexamen. Den ska genomsyras av ett internationellt förhållningssätt och ingå i ett nätverk med liknande designutbildningar i Europa och andra delar av världen. Det kommer att finnas ett antal platser för utländska studenter, med ett visst företräde från Östeuropa och utvecklingsländerna.

Donationen omfattar också en ny byggnad på LTHs campus, som får namnet Ingvar Kamprad Designcentrum och planeras stå inflyttningsklar år 2001. Tegel, glas och nordiska träslag blir genomgående material i huset, som ska hysa industridesignutbildningen och den institution för designvetenskaper som bildas vid årsskiftet.

Den nya institutionen är ett resultat av den omorganisation som nu sker på LTH, och ska omfatta maskinkonstruktion, arbetsmiljöteknik, teknisk logistik, transportförpackningsteknik och rehabiliteringsteknik (CERTEC). Diskussioner pågår också om att införliva avdelningen för kognitionsforskning vid filosofiska institutionen. Hur det än blir med det kommer kognitionsforskarna att samarbeta med designvetarna. Detsamma gäller kompetensenheten för formlära. Institutionen får också en ny professur i industridesign.

Forskningen vid den nya institutionen lägger tonvikten vid funktionsforskning, som delas i två forskningsområden: brukarorienterad, konsumentteknisk forskning och produktionsorienterad, teknisk forskning inom designområdet.

PETRA FRANCKE