LINTON LUNDH CARAVAGGIO
Appendix till en vilstol: Appendix for a recliner

Konstruktioner och fält : Constructions and fields Johan Linton
Enskilda berättelser : Individual stories Enio Staccini
Målningen och stolen : The painting and the chair Per Magnus Johansson
Tradition som analogi : Tradition as analogy Sven-Olov Wallenstein
Caravaggio & Swedish Grace Giuliano Gresleri
Möblerna och ögat : Furniture and the eye Sven Lundh

Stolen har en historia som går tillbaka till antiken. Den kan räknas bland de kanske mest välbekanta mänskliga artefakterna. Som sådan är den outtömlig på referenser, och trots att stolen tillverkats i ett närmast oändligt antal utföranden så har varje ytterligare modell på ett väsentligt sätt potential av att vara någonting nytt och oskrivet. Den här skriften behandlar en specifi k stol – ”Caravaggio” – en vilstol skapad utifrån Caravaggios målning Gravläggningen. Sam-tidigt innehåller den ett flertal referenser till mer allmänna aspekter av mänskligt skapande. Avsikten har varit att låta olika röster visa på den stora kulturella rikedom som ryms i ett vardagligt objekt. Att i olika riktningar antyda den mångfald av rum där människan och stolen möts.

The history of the chair dates back to antiquity. It can be counted among the most familiar human artefacts. As such it provides an inexhaustible source of references and even if it has been realized in a more or less infi nite amount of varieties, each new model has the potential of being something new and unknown.
This publication is about a specifi c chair – “Caravaggio” – a recliner made from Caravaggio’s painting The Entombment. At the same time it contains a number of other references to more general aspects of human creation. The intention is to let different voices evoke the cultural richness of an everyday object; to indicate – in various directions – the multitude of different spaces where man and chair
interact.
Sven Lundh

Bilder, citat, innehållsförteckning är hämtade från skriften Linton Lundh Caravaggio (2004) // Medverkande är: Giuliano Gresleri, arkitekt, professor i arkitekturhistoria; Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut, docent i idé- och lärdomshistoria; Johan Linton, arkitekt, civilingenjör; Sven Lundh, direktör Källemo; Stefania Renzetti, översättare; Enio Staccini, författare; Bengt Steneby, fotograf, arkitekt; Sven-Olov Wallenstein, lektor i konstteori och i fi losofi . // Skriften är utgiven av Källemo AB, Box 605, SE-331 26 Värnamo, Sweden, tel +46 (0)370 150 00, fax +46 (0)370 150 60, www.kallemo.se; ISBN 91-974394-3-6 // ”Caravaggio” är en vilstol i stål och sadel gjord, utformad av Johan Linton och producerad av Källemo i en begränsad serie om 2 * 90 exemplar.

Illustrations, quotations, list of contents are from the publication in Swedish and Italian: Linton Lundh Caravaggio (2004) // The contributors are: Giuliano Gresleri, Architect, Professor in History of Architecture; Per Magnus Johansson, Psychoanalyst, Docent in History of Science and Ideas; Johan Linton, Architect, Master of Engineering; Sven Lundh, Manager of Källemo; Stefania Renzetti, Translator; Enio Staccini, Author; Bengt Steneby, Photographer; Sven-Olov Wallenstein, Associate Professor in Art theory and Philosophy. // The publisher is
Källemo Ltd., Box 605, SE-331 26 Värnamo, Sweden, tel +46 (0)370 150 00, fax +46 (0)370 150 60, www.kallemo.se; ISBN 91-974394-3-6 // ”Caravaggio” is a recliner in steel and girth, designed by Johan Linton, and produced by Källemo in a limited edition of 2 * 90 copies.


San Pietro i Tuscania utgörs av en naken högrest låda i sten. Det inre rummet är nästa helt rent och artikulerat av enkla arkitektoniska element. I samspel med ljuset skapas ett sällsamt arki tek toniskt landskap, en oregelbundet veckad övergång mellan ytor och volymer, horisontella och vertikala element, skiftningar i ljus och dunkel: ett kalejdoskopiskt rumsligt fält. [...] Rent formellt kunde arbetet med stolen betraktas som en slags delstudie i utforskandet av detta rum. Också på en praktisk nivå fanns delar av de beskrivna egenskaperna närvarande vid utformningen av stolen. [...] I maj 2001 fick vi ett formellt tillstånd från la Soprintendenza att fotografera stolen i kyrkorummet. Den 14 juni kunde jag med fotograf Bengt Steneby undersöka mötet mellan de två konstruktionerna...

San Pietro in Tuscania is composed of a starkly plain tall box in stone. The interior is bare and articulated by ordinary architectonical elements. The interplay with light creates an extraordinary architectonic landscape, an irregularly folded passage between surfaces and volumes, horizontal and vertical elements, variations in light and dark: a kaleidoscopic fi eld of space. [...] Formally, the creation of the chair could be regarded as a part of the study of this interior. At a practical level as well, the described qualities were present during the design of the chair. [...] In May 2001 we were granted formal permission from la Soprintendenza to photograph the chair in the interior. June 14, with help from Photographer Bengt Steneby, I could dedicate the entire day to the exploration of the encounter between the two constructions...
Johan Linton

Download Acrobat file: Appendix for a recliner

Welcome to Källemo homepage