Wood in general

 • Indoor furniture is not to be placed in bright sunlight or against heating element.
 • Never leave indoor furniture outside in humid night air.
 • Use underlay for hot items.
 • Do not place candles directly on the surface.
 • Wipe up spilled liquids immediately.
 • Check occasionally that mounting bracket and screws are tightened.
 • Provide chair legs with plain knobs.
 • Keep furniture care resources on the polishing cloth and not directly on the furniture.
 • Polish or detergents shall be applied on polishing cloth, not directly onto the surface.
 • Damages such as scratches, impact marks and heat damage requires renovation specialist.

Allmänt om trä

 • Inomhusmöbel skall ej placeras i starkt solljus eller mot värmeelement.
 • Lämna aldrig innemöbeln ute i fuktig nattluft.
 • Använd underlägg till heta kärl.
 • Ställ inte färgade ljus direkt på ytan.
 • Torka genast upp spillda vätskor.
 • Kontrollera emellanåt att monteringsbeslag och skruvar är väl åtdragna.
 • Förse stolsben med glidknoppar.
 • Häll alltid möbelvårdsmedel på putsduken och inte direkt på möbeln.
 • Skador som repor, slagmärken och värme skador kräver renovering av fackman.