Byarum, 567 92 Vaggeryd
Tel: 0393 - 222 10. Fax: 0393 - 223 80
E-mail:
byarum@byarumsbruk.se